Järnia tar ansvar socialt, etiskt och miljömässigt!
Priser inkl. moms

Järnia tar ansvar

Personal 1

Vi på Järnia är måna om att ta ansvar och följer uppförandekoden som utgår från FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s 
konventioner om barns rättigheter samt eliminering av diskriminering av kvinnor. Uppförandekoden utgår även från flera av ILO:s (International Labour Organization) krav. ILO anger minimikrav 
som Järniakedjan ställer avseende sociala, etiska och miljömässiga hänsynstaganden.

Uppförandekoden omfattar följande

1. Leverantörer ska i sin verksamhet följa nationell lagstiftning samt myndighetskrav, ILO-

och FN-konventioner i de länder där de är verksamma.

2. Fri organisationsrätt och rätt till kollektivavtal.

3. Förbud mot diskriminering oavsett ras, hudfärg, kön, handikapp etc.

4. Löner och övriga förmåner ska motsvara minst legala miniminivåer eller aktuell miniminivå

i den aktuella branschen om denna är högre än den legala miniminivån.

5. Arbetstider ska följa lagstiftningen i de länder där tillverkningen sker. Dock ska ingen ha

längre ordinarie arbetstid än 48 timmar per vecka. De anställda ska ha rätt till minst en ledig

dag efter sex dagars kontinuerligt arbete. Övertid ska arbetas på frivillig bas och bör ej

överstiga 12 timmar per vecka.

6. En säker och hälsosam arbetsmiljö. Det innebär t.ex. god ventilation och belysning, acceptabel

temperatur, tillräckligt med hygienutrymmen samt adekvat brandsäkerhet och rutiner för insats

vid olyckstillbud.

7. Inga bestraffningar av de anställda får förekomma såsom fysisk eller psykisk bestraffning.

Inte heller får några former av tvångsarbete förekomma.

8. Förbud mot barnarbete.

9. Hantering av miljö, avfall, kemikalier och andra farliga material ska som minimum följa den

miljölagstiftning och övriga myndighetskrav som finns i det aktuella produktionslandet.

10. Järniakedjan förbehåller sig rätten att när som helst besöka anläggningar som producerar

produkterna för att bevaka och försäkra sig om att uppförandekod efterlevs.

Bästsäljare